HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Iubiţi creştini !

 

Ca în fiecare an, şi în această primăvară creştinii din întreaga lume serbează cu adâncă evlavie, prin cântări de laudă şi de biruinţă, praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În noaptea de Paşti, credincioşii ţin în mâini lumânări aprinse din flacăra Învierii de pe Sfântul Altar, ce preînchipuie Mormântul cel purtător de viaţă al lui Hristos, şi cântă cu glas de rugăciune: "Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa".

Învierea Domnului este încununarea întregii lucrări a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Încă de la început, ea a fost cinstită ca cea mai mare sărbătoare a creştinilor, "praznic al praznicelor, împărăteasă, doamnă şi sărbătoare a sărbătorilor", deoarece toate celelalte praznice din cursul anului îşi găsesc împlinirea şi rostul în Învierea Domnului.

Învierea lui Hristos a schimbat din temelii felul de gândire al lumii vechi, dând un nou orizont vieţii omului şi întregii creaţii. În Înviere s-au împlinit toate profeţiile, toate faptele minunate ale lui Dumnezeu, săvârşite pentru mântuirea neamului omenesc.

Firea omenească, menită să fie, prin virtute, asemenea lui Dumnezeu, din cauza căderii primilor oameni în păcat, a rămas lipsită de putinţa de a-şi împlini menirea pentru care a fost creată. Cu toate că era „moartă în greşeli şi păcate” (Efes. II, 1; Rom. III, 12, 23), omenirea n-a fost părăsită de iubirea divină.

În dragostea Sa de Tată, Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său, ca să poarte povara păcatelor noastre, şi a suferit în locul nostru pedeapsa pe care o merităm noi. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, a trăit printre oameni, întru totul asemenea lor, dar fără de păcat. Luând asupra Sa greşelile oamenilor, Domnul Iisus Hristos, prin răstignirea Sa şi moartea pe Cruce, a adus „jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (I Ioan IV, 10). În felul acesta, păcatele noastre şi-au primit plata ce li se cuvenea, după cum este scris: „... plata păcatului este moartea” (Rom. VI, 23), deci pedeapsa pe care o cere dreptatea s-a împlinit.

Hristos a mers de bunăvoie la moarte pentru noi, ca să învingă moartea. Crucea, adică răstignirea Sa, n-ar fi adus izbăvirea oamenilor, dacă viaţa n-ar fi triumfat asupra morţii. Dacă Hristos, murind, n-ar fi înviat, nici păcatul nu s-ar fi şters, nici moartea nu s-ar fi nimicit, nici blestemul nu s-ar fi ridicat... Dar Hristos a Înviat!

 învierea lui Hristos este semnul atotputerniciei şi dumnezeirii Sale. Învierea Domnului este linie de hotar între două lumi: lumea veche a neascultării de Dumnezeu şi lumea cea nouă a împlinirii voii divine, a împăcării şi mântuirii; moarte şi viaţă, între întuneric şi lumină. Acum toate s-au umplut de lumină; cerul şi pământul şi cele dedesubt. Pentru că „precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea adusă de Hristos a venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă; căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia se vor face drepţi cei mulţi” (Rom. V, 18-19).

 

IUBIŢI CREDINCIOŞI!

 

Astăzi este ziua triumfului veşnic al Învierii lui Iisus, minunea minunilor şi cel mai mare eveniment din istoria creştinismului: scularea din morţi a Mântuitorului nostru, Învierea este fulgerul care luminează conştiinţa credincioşilor, curăţindu-i de idei preconcepute; este înlăturarea mitului şi legendei. Învierea nu este o revenire la viaţa dinainte, ci este o prefacere generală a fiinţei noastre, a faptelor, gândurilor, realizărilor, devenind îngeri de lumină ai Împărăţiei Cerurilor. Lucrarea lui Hristos de mântuire a lumii nu s-a încheiat, deci, cu moartea pe Cruce, dar s-a desăvârşit prin Înviere. Tot aşa şi viaţa noastră, nu se încheie cu obişnuitul mormânt, ci va continua cu învierea de obşte spre fericire sau osânda veşnică. Învierea lui Iisus a întărit şi încrederea omului în natura înconjurătoare, dovedind că puterea sa este copleşitoare.

Pastile, ca sărbătoare a triumfului vieţii, prin omorârea morţii, este „începutul unei alte vieţi, a vieţii veşnice”, ne învaţă Sf. Ioan Damaschin. Această zi sfântă ne cheamă să turnăm în vasul nostru cel de lut un conţinut nou de credinţă statornică, de iubire lucrătoare, pe care suntem chemaţi s-o arătăm faţă de toţi oamenii.

Despre Înviere nu se poate vorbi în afara Bisericii lui Hristos, cu argumente logice sau deducţii, deoarece Învierea Lui a avut loc pentru întărirea credinţei Apostolilor; pentru ei şi pentru noi Iisus este Mesia Cel aşteptat, iar Duhul Sfânt ne luminează, ca să înţelegem adevărul dumnezeiesc, nu faptele obişnuite care aparţin firii.

DREPTMĂRITORI  CREŞTINI!

 

Credinţa în Înviere ne îndeamnă să fugim de rău şi să făurim binele, fiind încredinţaţi că vom da socoteală pentru toate faptele noastre; ne mângâie în suferinţe, ne ajută să biruim toate încercările şi greutăţile vieţii, aducându-ne în suflet linişte şi pace. „Eu Sunt Învierea şi Viaţa; cel
ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (
Ioan XI, 25). Să credem, deci, că Cel Ce a înviat pe Mântuitorul Iisus Hristos din morţi ne va învia şi pe noi. 

Dar, ca să ne învrednicim de aceasta, avem îndatorirea să fim buni şi drepţi, să săvârşim fapte bune, să iubim pe alţii aşa cum se cuvine unor creştini adevăraţi. Pentru a ne mântui sufletul, trebuie să trăim în aşa fel ca învierea noastră să fie spre viaţă, dar nu spre judecată şi spre osândă, „că vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui. Şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândirii” (Ioan V, 28-29).

Fiecare dintre noi trebuie să fie un martor al Învierii Domnului prin felul cum urmează poruncile Mântuitorului, cum ştie a-L iubi, aşa cum El ne-a iubit, din toată inima; a face bine tuturor oamenilor cum El a făcut; a păstra mereu în inimă credinţa în Înviere şi nădejdea în veşnicie.

Învierea Domnului este temelia mântuirii noastre, iar Paştile trebuie să fie izvorul şi baza unităţii creştine: „Să iertăm toate pentru Înviere şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm, să zicem „fraţi” tuturor” (Slava de la Laudele Praznicului). Să ne luminăm cu strălucirea Învierii şi să ducem, prin viaţa şi purtarea noastră, vestea înfrângerii morţii şi desăvârşirii la toţi semenii noştri, cu care lucrăm împreună, care ne sunt alături când ne bucurăm sau ne întristăm.

Hristos ne aşteaptă mereu cu braţele deschise, pentru a ne primi în slava Învierii Sale. Avem datoria sfântă de a păstra şi a mărturisi acest adevăr: Hristos a Înviat!

Paştile Domnului să fie începutul unei vieţi duhovniceşti mai profunde, să înlăture ura dintre oamenii de diferite confesiuni, ca toţi să vină la adevărul credinţei.

Mulţumind Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne bucurăm de luminata Sărbătoare a Sf. Paşti, fiecare dintre noi să se întrebe: Ce este Învierea pentru sufletul meu?

Întorcându-ne la casele şi familiile noastre, la locurile de muncă, imnul „Hristos a Înviat”să fie o forţă spirituală de transformare a noastră şi a mediului în care trăim şi lucrăm, ştiind din străbuni că omul sfinţeşte locul.

Noi, credincioşii ortodocşi din de Dumnezeu păzită ţara noastră Moldova, să ne iubim pământul şi credinţa strămoşească, să păzim unitatea Bisericii, să nu ne lăsăm ademeniţi de cei care doresc să ne îndepărteze de Biserica noastră dreptmăritoare.

De sărbătoarea Sf. Paşti, avem deosebita bucurie de a vă adresa acest cuvânt de învăţătură şi a vă împărtăşi tuturor părinteşti urări de bine, rugând pe Hristos Cel Înviat să reverse peste noi darurile Sale cele bogate şi sfinte, să ne dăruiască pace, linişte şi dragoste între oameni.

Credinţa în Înviere să ne călăuzească pe calea înfăptuirilor şi bucuriilor duhovniceşti, ca la sfârşitul pământesc să auzim chemarea Mântuitorului Hristos: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Mt. XXV, 34).

 

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 

Cu arhiereşti binecuvântări,

VLADIMIR

Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove

Învierea Domnului, Chisinău, 2002

 

 

„CO”, nr. 05, 2002