Programul de educaţie creștin-ortodoxă pentru copii și tineri cu dezabilităţi desfășurat în cadrul Parohiei „Sf. Dumitru” din or. Chișinău

Educaţia reprezintă una din dimensiunile fundamentale ale societăţii contemporane și în viziunea sa optimă este cea care oferă oricărei persoane șansa de a-și atinge potenţialul său maxim. Asigurarea accesului la toate tipurile de educaţie este obiectivul major care tot mai mult se impune a fi realizat, în special, atunci când ne referim la persoane cu dezabilităţi. În acest sens, s-a văzut necesară crearea și dezvoltarea unor servicii specializate care să includă diverse programe educaţionale și să încurajeze participarea activă a copiilor și tinerilor cu dezabilităţi la viaţa comunităţii din care fac parte. În vederea realizării acestui scop la 29 octombrie 2001 a fost deschis Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dezabilităţi Fizice care constituie subdiviziunea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei mun. Chișinău.În octombrie 2007 Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dezabilităţi Fizice în colaborare cu Parohia „Sf. Dumitru” din or. Chișinău, cu bunăvoinţa și binecuvântarea Pr. Pavel Borșevschi, a iniţiat un program de instruire în domeniul educaţiei creștin-ortodoxe. Ținând cont de vârsta și interesele participanţilor au fost constituite două grupuri: unul fi ind format din tineri cu dezabilităţi, majoritatea fi ind utilizatori de scaune cu rotile și celălalt grup a inclus copii cu dezabilităţi și părinţii acestora. Programul se desfășoară o dată în săptămână, de regulă, în fi ecare miercuri în incinta bisericii „Sf. Dumitru” și include atât organizarea ciclului de lecţii, cât și participarea la Sf. Liturghie. Ciclul de lecţii a fost coordonat iniţial de către Pr. Pavel Borșevschi și ulterior preluat de către Pr. Andrei Rusu. În pofi da faptului că persoanele cu dezabilităţi întâmpină diverse difi cultăţi pentru a participa la programul de instruire menţionat, cum ar fi : ieșirea din casă, în special pentru cei care locuiesc la bloc, nevoia permanentă de un însoţitor care să-i ajute să ridice și să coboare scările, microbuzul care nu este adaptat pentru utilizatorii scaunului rulant etc., acești copii și tineri cu dezabilităţi au reușit atât să se familiarizeze cu învăţătura creștin-ortodoxă, să interiorizeze și să traducă în viaţă cunoștinţele obţinute în cadrul lecţiilor cât și să se integreze în comunitatea creștină. Tematica discuţiilor în mare parte s-a bazat pe interesele participanţilor, astfel grupul format din copii și părinţi au avut posibilitatea să adreseze diverse întrebări cum ar fi : Care este abordarea corectă a Postului în cazul copiilor cu dezabilităţi; Cum ar putea să-și ajute copiii să se pregătească pentru Taina Spovedaniei și Împărtășirea cu Sfi ntele Taine; Calendarul bisericesc și opţiunea de sărbătorire a Crăciunului pe stil vechi sau stil nou etc. Iar grupul de tineri cu dezabilităţi s-au dovedit a fi cel mai activ, manifestând un interes sporit privind subiectele discutate prin adresarea întrebărilor de concretizare și împărtășirea propriei experienţe referitor la diverse aspecte ale vieţii. În continuare sunt prezentate câteva opinii ale tinerilor cu dezabilităţi care refl ectă impactul pozitiv pe care l-a avut programul de educaţie creștin-ortodoxă desfășurat în incinta bisericii „Sf. Dumitru” asupra participanţilor: „Mi-a plăcut ceea ce a spus Părintele Andrei despre Dumnezeu, că El ne iubește și că putem pur și simplu veni la Dumnezeu, dar sincer și cu inima deschisă. Și El ne iartă, chiar dacă am făcut ceva rău” (Ana, 24 ani); „Discuţiile pe care le-am avut la biserică m-au ajutat să privesc cu alţi ochi lumea și viaţa mea … poate că nu cu așa ochi triști. Când eram mic nu înţelegeam de ce mi s-a dat să fi u bolnav. Însă acum îmi este mai ușor să accept situaţia în care sunt. Cred că depinde de fi rea omului: unii oameni sunt mai luptători și în pofi da bolii pe care o au reușesc să se bucure de viaţă. Alţii sunt mai pesimiști și chiar dacă se întâmplă lucruri bune în viaţa lor nu le apreciază. Pot spune că am învăţat o importantă lecţie de viaţă!” (Paul, 30 ani); „Întotdeauna am dorit să cunosc cât mai multe despre Dumnezeu, am căutat adevărul și pentru că fi ecare interpretează adevărul în felul său nu știam care este calea cea corectă. De la Părintele Pavel am învăţat că cea mai mare virtute a creștinului este dreapta judecată sau raţiunea. Tot ceea ce facem noi în biserică și în viaţa de zi cu zi trebuie s-o facem conștient și responsabil” (Oleg, 35 ani); „Temele discutate sunt foarte interesante: despre sărbătorile ortodoxe și semnifi caţia acestora, care este structura Bisericii și viaţa primelor creștini, despre mărturisirea păcatelor și Sf. Împărtășanie etc.” (Anastasia 18 ani); „Pot afi rma cu siguranţă că în urma discuţiilor viziunea mea asupra bisericii s-a schimbat radical. S-au dizolvat multe dintre stereotipuri și mituri pe care le-am avut despre creștini și viaţa în biserică în general. Însă, în mod special, am fost impresionat de Pr. Pavel și Pr. Andrei, care s-au dovedit a fi așa cum mi-am imaginat eu preoţii adevăraţi: foarte deschiși și sinceri, enorm de receptivi să te ajute oricând ai nevoie, care întotdeauna ne-au întâlnit cu bucurie și au explicat toate întrebările care ne-au interesat” (Andrei, 28 ani); „Am cunoscut în detalii multe aspecte interesante ce ţin de viaţa unui creștin. Consider că pentru fi ecare om astfel de lecţii și discuţii sunt importante. Cred că este necesar de a introduce lecţiile de educaţie creștin-ortodoxă în instituţii de învăţământ pentru ca mai mulţi copii și tineri să-și cunoască credinţa în care au fost botezaţi” (Nicolae, 29 ani). Omul este o fi inţă tridimensională: fi zic, mental și spiritual. Satisfacerea nevoilor sale fi zice și mentale este insufi cientă, dacă sunt neglijate nevoile spirituale. Odată cu apariţia programului de educaţie creștin-ortodoxă din cadrul Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri cu Dezabilităţi Fizice și desfășurat în colaborare cu Parohia „Sf. Dumitru” din or. Chișinău, serviciile centrului s-au diversifi cat și au tins să răspundă și la nevoile spirituale ale copiilor și tinerilor cu dezabilităţi fi zice. Acest rezultat a fost obţinut graţie colaborării fructuoase, de aceea aș dori să aduc sincere mulţumiri atât Pr. Pavel Borșevschi, Pr. Andrei Rusu, cât și tuturor colaboratorilor Parohiei pentru dragostea și sprijinul de care ne bucurăm ori de câte ori pășim pragul bisericii. Dumnezeu să ne ajute!!! Natalia Boicenco, Pedagog Social

Social ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *