Atitudinea Bisericii Ortodoxe din Moldova faţă de procesul electoral în preajma alegerilor parlamentare

 În Statul contemporan, cetăţenii participă la procesul guvernării ţării prin vot. O parte însemnată din ei aparţin unor partide politice, mişcări, uniuni, blocuri şi altor organizaţii asemănătoare create pe baza diferitor doctrine şi viziuni politice. Aceste organizaţii, care năzuiesc să organizeze viaţa socială în acord cu convingerile politice ale membrilor lor, au între scopurile lor şi susţinerea sau reformarea puterii în Stat. Exercitându-şi puterile primite prin votul popular în urma alegerilor, organizaţiile politice pot participa la activităţile structurilor puterii legislative şi executive.

 Prezenţa în societate a unor convingeri politice diferite şi uneori opuse, pre¬cum şi a unor interese contrastante, determină lupta politică purtată atât prin metode legale şi justifi cate moral, cât şi prin metode care uneori contrazic normele dreptului public şi ale moralităţii creştine şi naturale.

Potrivit poruncii lui Dumnezeu, Biserica are sarcina de a purta de grijă de unitatea copiilor ei, de pacea şi armonia în societate, de implicarea tuturor membrilor ei în eforturi creative comune. Biserica e chemată să propovăduiască şi să edifice pacea cu întreaga societate exterioară ei: „Dacă-i cu putinţă, pe cât ţine de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii” (Rom. 12, 18); „Căutaţi pacea cu toţi” (Evrei 12, 14). Și mai importantă pentru ea este însă unirea interioară în credinţă şi iubire: „Vă rog, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos… să nu fi e în sânul vostru dezbinări; ci să fi ţi cu totul uniţi în acelaşi gând şi-n aceeaşi dreaptă judecată” (I Cor. 1, 10). Pentru Biserică valoarea cea mai înaltă este unitatea ei ca trup tainic al lui Hristos (Efeseni 1, 23) de care depinde mântuirea veşnică a omului. Adresându-se membrilor Bisericii lui Hristos, Sfântul Ignatie Teoforul scrie: „Voi toţi sunteţi ca o singură Biserică, un singur Altar, un singur Iisus”.

În faţa diferenţelor, contradicţiilor şi luptelor politice, Biserica propovăduieşte pacea şi conlucrarea între oamenii cu opinii politice diferite. Există convingeri politice diferite şi în rândul episcopilor , al clericilor şi laicilor ei, cu excluderea celor care duc în mod limpede la fapte care contrazic credinţa şi normele morale ale Tradiţiei Bisericii.

Participarea conducerii superioare a Bisericii şi a clerului şi, prin urmare, şi a Plinătăţii Bisericii la activităţile unor organizaţii politice şi la procesul electoral sprijinind în mod public organizaţii politice implicate în alegeri, candidaţi independenţi, agitaţii electorale şi aşa mai departe, sunt imposibile. Clerului nu-i este îngăduit să accepte candidaturi pentru alegeri în nici un fel de organe ale puterii reprezentative, la nici un nivel. În acelaşi timp, nimic nu trebuie să împiedice participarea ierarhilor, clericilor şi laicilor la exprimarea voinţei populare prin vot, alături de ceilalţi cetăţeni.

Neparticiparea Plinătăţii Bisericii la lupta politică, la activitatea partidelor politice şi la procesele electorale nu înseamnă că ea refuză să-şi exprime public poziţia în chestiuni semnifi cative social şi să prezinte această poziţie organelor puterii din orice ţară şi la orice nivel. Această poziţie este exprimată numai de Sinoade, de conducerea bisericească şi de persoanele împuternicite de aceasta. În nici un caz dreptul de a o exprima nu poate fi delegat unor instituţii ale Statului sau unor organizaţii politice ori altor organizaţii seculare.

Biserica va fi alături de acele forţe care vor pleda pentru educarea noii generaţii în spiritul credinţei străbune şi a solidarităţii sociale. Pentru atingerea acestor scopuri Biserica conlucrează cu diverse societăţi şi organizaţii cum ar fi : Compania publică „Teleradio- Moldova”, Asociaţia „Pentru Familie”, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului precum şi Fundaţia „Credinţă şi Cultură”. Autofinanţarea Bisericii determină înfiinţarea unor asemenea fundaţii, care au ca scop restabilirea lăcaşurilor de cult, educarea generaţiei în creştere, promovarea valorilor moralei creştine.  

 

+ Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove

Anunturi

2 comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *